/Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności2024-02-08T12:37:35+01:00

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Status pod względem zgodności

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia:2024-02-08

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Siatecka, zszhcsrem@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 28 37 635. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie posiada jeden budynek trzykondygnacyjny, usytuowany w Śremie przy ul. Stanisława Staszica 3.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od frontu budynku naprzeciw boiska lekkoatletycznego oraz wejście zlokalizowane na tyłach budynku do którego prowadzi alejka. Wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd z poręczami.
 3. Przed szkołą na parkingu przy ul. Staszica znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie posiada windy. Budynek główny posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Osoba z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 8. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 1. Stanisława Staszica 3
  63-100 Śrem
  Tel.: 61 28 37 635

E-mail: zszhcsrem@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.zst.srem.pl/

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok