//TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI2018-11-14T11:58:06+01:00

Project Description

Kim jesteśmy?

​Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie
z dokumentacją techniczną.

Czego się uczymy/ w czym uczestniczymy?

 • wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów

 • prawidłowego eksploatowania systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach

 • określania zanieczyszczeńa wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania

 • przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego

 • określania stanu i zasobów środowiska przyrodniczego

 • organizacji i prowadzenia robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

Nauczysz się projektować:

 • drogi dojazdowe

 • systemy wodociągowe

 • systemy kanalizacyjne

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gdzie możemy pracować?

 • stacjach uzdatniania wody

 • spółkach wodnych

 •  instytucjach związanych z melioracją

 • przedsiębiorstwach związanych
  z inżynierią środowiska i geodezją

 • firmach budowlanych

This website uses cookies and third party services. Ok