//Turniej Szachowy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO Pod Patronatem Starosty Śremskiego o PUCHAR STAROSTY

I Cel Konkursu

 • popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży,
 • podniesienie poziomu gry,
 • rozwój intelektualny młodzieży,
 • propagowanie zasad fair-play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym),
 • ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

II Organizator i Adresaci Turnieju

 • Organizatorem turnieju szachowego jest Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie ul Staszica 3 oraz LKS „Piast” Śrem
 • Adresatami turnieju są uczniowie klas mundurowych województwa wielkopolskiego

III Zasady udziału w Konkursie

 • turniej rozegrany zostanie w grupach mieszanych( każda szkoła może zgłosić od 3-5 zawodników)
 • system uzależniony będzie od liczby zgłoszonych uczestników – 7 lub 9 rund,
 • 15 minut dla każdego zawodnika na całą partię,
 • obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego
 • prawo interpretacji regulaminu należy do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.
 • organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych
  i regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • udział w turnieju wiąże się z akceptacją i wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej
 • każdy uczestnik zobowiązany jest przybyć na turniej pod opieką nauczyciela, który bierze za niego całkowitą odpowiedzialność
 • zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej jest zobowiązany do powiadomienia o tym organizatora
 • dla uczestników przewidziano upominki i nagrody rzeczowe

VI Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie ul Staszica 3
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek.
  Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: biuro@msvs.com.pl.
 3. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z realizacją zadań wynikających z art. 1 ustawy Prawo Oświatowe, a także w celu promocji działań Administratora na podstawie wyrażonej zgody, która może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 4. Odbiorcami danych mogą podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.
 5. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani transferowi do Państw Trzecich.
 8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać pisemne zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek będzie uwieczniony  nadesłanych pracach, chyba, że wizerunek te stanowi jedynie element większej całości lub przedstawia osoby publicznie znane w ramach realizacji działań publicznych (art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych).

 VII Informacje organizacyjne

Terminarz Konkursu:

 • na zgłoszenia czekamy do dnia 25 maja 2022r.
 • Turniej odbędzie się 10 VI 2022r o godzinie 10.00 ( prosimy o pojawienie się 30minut przed turniejem)

Zgłoszenia dokonywać należy pod numerem telefonu: 739 010 963

Karta zgłoszeniowa – turniej szachowy

2022-05-13T11:30:47+02:00

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Ostatnie wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka
This website uses cookies and third party services. Ok